ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ – AIM OF THE WORKSHOP

Μερικοί από τους καλύτερους φοιτητές του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ επιλέγουν να σπουδάσουν Θεωρητική Φυσική. Σχεδόν όλοι τους συνεχίζουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές στο εξωτερικό. Αυτό αποτελεί μια τυπική περίπτωση Brain Drain.

Στο Σπουδαστήριο Θεωρητικής Φυσικής πιστεύουμε ότι υπάρχει μια συνέχεια στις έννοιες της Παιδείας, της Προόδου και της Επιστημονικής Επιτυχίας για κάθε νέο επιστήμονα που σκέφτεται να ακολουθήσει τον ακαδημαϊκό δρόμο. Στο πλαίσιο αυτό οργανώνουμε το Χριστουγεννιάτικο Συνέδριο για Φοιτητές του 2018 με καλεσμένους τους πρώην φοιτητές μας που αυτή την στιγμή πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές ή το διδακτορικό τους στο εξωτερικό. Θα μοιραστούν με εμάς και με τους σημερινούς φοιτητές του Τμήματος Φυσικής τις νέες επιστημονικές τους εμπειρίες και θα παρουσιάσουν τη έρευνά τους. Οι ίδιοι τους θα πάρουν σημαντική επανατροφοδότηση για την σημερινή ακαδημαϊκή κατάσταση στην Ελλάδα και ειδικότερα στο ΑΠΘ. Πιστεύουμε ειλικρινά ότι τέτοιες συναντήσεις είναι εξαιρετικά γόνιμες, σε πολλαπλά επίπεδα, για όλους τους συμμετέχοντες.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Some of the best students at our Department of Physics choose to study Theoretical Physics. Almost the entirety of those continue their postgraduate studies abroad. This is a typical case of Brain Drain.

At the Institute of Theoretical Physics we believe that there is a continuity in the notions of Education, Progress and Scientific Achievement for each individual pursuing an academic career. In this context we organise the Christmas 2018 Student Workshop inviting our former students who are currently working abroad towards postgraduate degrees and PhD’s. They will share with the local faculty and students their new scientific experiences and will present their accomplishments. They will get back important feedback regarding the current state of academic affairs in Thessaloniki. We strongly believe that such a meeting will be mutually beneficial on many different levels.